Algemene voorwaarden-old

Kamp Victory is gevestigd te Oosterblokker en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85268240.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een deelnemer die deelneemt aan een (sport)activiteit aangeboden en/of verzorgt door Kamp Victory en anderzijds Kamp Victory.
Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
Door het aangaan van een overeenkomst met Kamp Victory gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Kamp Victory: www.kampvictory.nl.
Kamp Victory is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar algemene voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen.
Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en zich daar aan te houden.
Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

Deelname kamp victory

Voor deelname aan een editie van Kamp Victory kan men zich aanmelden op het moment dat de mogelijkheid hiervoor open staat op de website www.kampvictory.nl.
Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld vult hij/zij een medisch vragenformulier in dat hem door Kamp Victory ter beschikking wordt gesteld.
Een aanmelding voor een editie van Kamp Victory is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Aanmelding voor een editie van Kamp Victory geschiedt op basis van vooruitbetaling. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk.
De bevestiging van de aanmelding dient ten alle tijden getoond te kunnen worden voor de desbetreffende editie van Kamp Victory van start gaat.
In geval van een zware blessure, een ernstige persoonlijke omstandigheid of als sprake is van een andere onverwachte zwaarwegende gebeurtenis kan de aanmelding in overleg worden opgeschort tot een volgend evenement.
Kamp Victory behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
Kamp Victory behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk gebleken onaanvaardbaar gedrag, deelname van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder restitutie van enige betaling.

Wijzigen of opschorten van een evenement

Kamp Victory is gerechtigd de planning en de locatie te wijzigen zonder opgaaf van reden.
Kamp Victory behoudt zich het recht voor een evenement bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg zal naar een alternatief worden gezocht.
In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Kamp Victory is niet financieel aansprakelijk voor het vervallen van een evenement door genoemde omstandigheden.

 Aansprakelijkheid

De edities die worden verzorgd door Kamp Victory zijn intensief en specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen die sportactiviteiten kunnen verrichten. Deelname aan een editie is geheel op eigen risico. Kamp Victory is niet aansprakelijk voor blessures of andere (directe of indirecte) schade die deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een deelname. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
Kamp Victory is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, ontstaan tijdens of in verband met de door Kamp Victory georganiseerde edities.
Kamp Victory is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade (materieel, lichamelijk of geestelijk) geleden ten gevolge van deelname aan de (sport)activiteit georganiseerd door Kamp Victory.

Privacy

De deelnemer stemt ermee in dat gegevens door Kamp Victory worden bewaard.
Kamp Victory respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
Kamp Victory verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden, noch verkocht zullen worden.

Foto en video gebruik

Tijdens de edities van Kamp Victory zullen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze foto’s en video’s worden gedeeld via een e-mail naan de deelnemers en via de sociale media van Kamp Victory. Kamp Victory maakt gebruik van gemaakte foto’s en video’s ten behoeve van promotie- en reclamedoeleinden. Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, geeft u Kamp Victory toestemming deze foto’s en video’s, waar u mogelijk op staat afgebeeld, te publiceren. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@kampvictory.nl.

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig is, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen met betrekking tot de nietige bepaling een vervangende regeling treffen, welke een zodanige strekking heeft dat de inhoud van de onderliggende overeenkomst, voor zover mogelijk, in stand blijft.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kamp Victory partij is, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar de bevoegde instantie om van het geschil kennis te nemen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederland recht van toepassing.